#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) นายวชิระ ฉวีวงษ์ นางศิริรัตน์ ยงทวี 0879621226 krututaa555@gmail.com
2 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ นางสาวกฤติยา เวียนวงศ์ 0958238470 kittiya.jib99@gmail.com
3 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวร นายทินกร งามแสง 0824818400 tong_thinnakorn@hotmail.co.th
4 โรงเรียนบ้านคำกลาง นายธนชัย อุ่นอ้วน 0807980428
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด นายธีรเดช บุญเนตร นางเด่นดวง บุญชาลี 0943780962 denduang2516@gmail.com
6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว นายเสวก วิริยะบัณฑิต นางสาวหัทยา พร้อมพรม 0833667748 pat_25155@hotmail.com
7 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) นางรัฐอนงค์ อินโหงว นางสาวนุชนาฏ นามฮุง 0892141470 nut-pum@hotmail.com
8 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ นายอัศวิน เกษสร นางบุญชุม คำทอง 0821537956 Kruchoom_2508@hotmail.com
9 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น นายสมชาย อุลัยพันธ์ นางพรภิมนต์ คำชุมภู 097-3325005 ponpimon_2529@hotmail.co.th
10 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์ นางสาวคัทลียา ศรีหาวงศ์ 0900455399 noonan211@gmail.com
11 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง นายธนะศักดิ์ ธนะศรี นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ 0897204916 samachanid@gmail.com
12 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน นายเพชร วงพรมมา นางแพรวพรรณ วงพรมมา 0871812557 kruooia3@gmail0com
13 โรงเรียนบ้านเพ็ก นายภานุวัฒน์ บุญแซม นายถาวร ครองยุติ 0862652056 krutar14@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก นางลำใพร บุญแซม 0849598422
15 โรงเรียนบ้านหนองคับคา นายกอบชัย โพธินาแค นางศิริลักษณ์ สุขศิริ 0973357049 siriluck_suk@hotmail.com
16 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) นางอุรา กรมพะไมย 0878744211
17 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ นายตรีเพชร สุนสาย ศศิธร สลับเชื้อ 085 0232631 sasitorn_kik@hotmail.com
18 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน นางสาวปิยะพร ทำบุญ นายนุทัศน์ กล้าหาญ 0868689664 piya3579@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน นายสุนทร ทองสวัสดิ์ นางสาวสุกัญญา พาลี 0878707573 skn.palee@gmail.com
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นายวรุตม์ มั่นจิตร นางภาณุกา ทุมสิงห์ 0933201935 Panuka945419@gmail.com
21 โรงเรียนบ้านหนองยาว นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ นางสาวบังอร ศรีผ่องใส 0810025635 sripongsai28@hotmail.com
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า นางสุจิตรา ภูมิภาค นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ 091-0141968 prawit1972@gmail.com
23 โรงเรียนบ้านหนองฮาง นายสนั่น โคตรชัย นายสิทธิพงษ์ วอทอง 0900350456 phaicomman@gmail.com
24 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ นางสาวบุญร่วม วิชาชัย นาประยงค์ สายะสมิต 0868700437 noy0868740437@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com