#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปริตา เจริญทัศน์
1.นาง รัดดา เสนคำสอน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ บุญเชิด
1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย เพชรทวี เสนคำสอน
2.เด็กชาย ปรัชญา เกษแก้ว
3.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ นาแว่น
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง สุภาพร บุญไทย
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ อำนวยโพธิ์
2.เด็กชาย ภีรภัทร ดวงแก้ว
1.นาย ประนอม เจริญสุข
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77.53
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย ธวัชชัย ทองปัญญา
2.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศรีจันทร์ดา
1.นาง สุภาพร บุญไทย
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง กัญจน์รัชต์ ทองบาง
1.นาง จันจิรา พรมสิงห์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา ทาทอง
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ สายคำ
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วันวิสา ไชยนาม
1.นาง บุญชุม คำทอง
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วรีภรณ์ มิศิริ
2.เด็กหญิง บัณฑิตา พิลาดี
3.เด็กชาย ศิริโชค กันทลา
1.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
10 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา พิลาดี
2.เด็กหญิง วิภาวิณี กลมเกลียว
3.เด็กชาย ศิริโชค กันกลา
1.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
11 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง จงกล วงค์ใหญ่
2.เด็กชาย ธนกฤต ไชยสัตย์
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย เอกลักษ์ พวงจำปา
2.เด็กชาย รชต กมลขันติประภา
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง บุญชุม คำทอง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง อรสา พวงจำปา
1.นาง จันจิรา พรมสิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com