#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วิศัลย์ศยา เจริญทัศน์
1.นางสาว ณัฐพร ทุมทอง
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
66
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง เบญญาภา สืบสัตย์
1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย เมธัส จันทร์สุตะ
2.เด็กหญิง สิริวิมล ขันชัย
1.นางสาว วริศรา หมื่นสุข
2.นางสาว ณัฐพร ทุมทอง
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
67
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง นาตาชา ทองปัญญา
1.นาง จันจิรา พรมสิงห์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
64
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง จิดาภา พิมพร
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง พจมาน สืบสา
1.นาง สุภาพร บุญไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com