#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง นันธิดา สาลีมี
2.เด็กหญิง ยุวดี อธิลา
3.เด็กหญิง มลิวัลย์ บุญเรืองยศ
1.นาง นวลอนงค์ ธรรมแก้ว
2.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ แก้วกิ่ง
2.เด็กชาย สิทธิพร สืบสา
3.เด็กชาย สิทธิชัย พวงจำปา
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง สุภาพร บุญไทย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย วิชิตชัย หนองเป็ด
2.เด็กชาย วรุฒ วัฒนากลาง
3.เด็กชาย ธนายุทธ ภูพูล
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปราณปรียา ขันคำ
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย อัษฎา สายสุ่ย
2.เด็กหญิง สุชาวดี พรมบุญ
1.นาง บุญชุม คำทอง
2.นางสาว วริศรา หมื่นสุข
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย เกรียงไกร รสจันทร์
2.เด็กหญิง นภัสสร พิมพ์นนท์
1.นาง บุญชุม คำทอง
2.นางสาว วริศรา หมื่นทอง
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ลลิตา ยุทธพันธ์
2.เด็กหญิง บุญญิสา ไชยสัตย์
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง ดารุณีย์ เชื้อลี
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
81.89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย วรายุส หนองเป็ด
2.เด็กชาย กัณวีร์ ไชยคุณ
1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย รพีภัทร นางาม
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ สายคำ
3.เด็กชาย ธนพล โพธิ์ทอง
4.เด็กชาย วีระศักดิ์ พาลัง
5.เด็กชาย เนติพงษ์ วงค์ใหญ่
6.เด็กหญิง กาญจนา สาลีมี
7.เด็กหญิง กันต์ฤทัย ขันชัย
8.เด็กหญิง ลัดดา ผ่องศรี
9.เด็กหญิง .แพรวพราว นามเวช
10.เด็กหญิง โซเฟีย สาและ
1.นาง บุญชุม คำทอง
2.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
3.นางสาว วริศรา หมื่นสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com