#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย ภาสวัฒน์ ศรีโสภา
3.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
1.นางสาว พรสุดา แพงศรี
2.นาง สุพิชญนันทน์ พละศักดิ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ เทพอาษา
1.นางสาว สุวนันท์ พื้นสวรรค์
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิลัย
1.นาง พุทธณิกา ศุภกิจ
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย ธีระพงษ์ เสนาภักดิ์
1.นาย พงษ์พันธ์ แจ่มเชื้อ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ คำแพง
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง กมลชนก สีแตง
1.นาย พงษ์พันธ์ แจ่มเชื้อ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง อินทิรา คำมาโฮม
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย อดิศร สายทรัพย์
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย ชาญชัย สาระบูรณ์
2.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ก่อแก้ว
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ วันตา
4.เด็กชาย สุขสวัสดิ์ สุริเตอร์
5.เด็กชาย อนุพัฒน์ ใจเครือ
6.เด็กหญิง กชกร บานชื่น
7.เด็กหญิง ดวงฤดี อุตรัง
8.เด็กหญิง ยศวดี เครือบุตร
9.เด็กหญิง กัญญาวีย์ คำศรี
10.เด็กหญิง จินจุฑา สาระบูรณ์
11.เด็กหญิง พิชชาภร พื้นพรม
12.เด็กหญิง รัตนากร บุญเหลือ
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง กรรณิการ์ อัดโท
3.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
4.นาง ประกาย เกษแก้ว
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
2.เด็กชาย จิรพงศ์ คำศรี
3.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
4.เด็กหญิง พัชนกัณ สาระบูรณ์
5.เด็กหญิง ทิพย์ภาพร บานชื่น
6.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
7.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
8.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง กรรณิการ์ อัดโท
3.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
4.นาง ประกาย เกษแก้ว
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย ธีรนัย วระพุฒ
2.เด็กชาย สดุดี ทองดา
3.เด็กหญิง สุนิสา สายกันยา
4.เด็กหญิง วัลลภา สาระบูรณ์
5.เด็กหญิง สุขใจ บุญเหลือ
6.เด็กชาย ประวิทย์ คำมาโฮม
7.เด็กหญิง วิยะดา พันศิริ
8.เด็กหญิง เปรมศิณี สายเมฆ
9.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทง
10.เด็กหญิง ปพิชญา นะวัน
11.เด็กชาย วัชรพล สารบูรณ์
12.เด็กหญิง รัชนีกร กงทอง
1.นาย วิทยา สิงห์คง
2.นาง กรรณิการ์ อัดโท
3.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
4.นาง ประกาย เกษแก้ว
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง แคทรียา ชาลี
1.นาย พงษ์พันธ์ แจ่มเชื้อ
16 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
4
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สายทรัพย์
2.เด็กหญิง นพรัตน์ ทองสลับ
3.เด็กชาย ธพีภัทร ชินทวัน
1.นาง หวานใจ บานชื่น
2.นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
10
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ญาณิศา ภูตาไชย์
2.เด็กหญิง วิภาวรรณ กาหลง
3.เด็กหญิง กานต์ธิดา วันทอง
1.นาง หวานใจ บานชื่น
2.นาง นงลักษณ์ เสตพันธ์
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง สารินี เกตุมีชัย
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ธนิษฐา กลัดแก้ว
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com