#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สิรินดา ทองสุ
1.นางสาว กิ่งแก้ว ประทาน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กิติยา ทารักษ์
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นิธิพร ศรีหาเวช
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัฐพร กุดรังนอก
2.เด็กหญิง เกล้ากนก พรมโลก
1.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
2.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
75.46
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จักรกฤษ ดำรงค์
2.เด็กชาย ธนานัติ แก้วคำรอด
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรินทร์ นะวัน
1.นางสาว กิตติยาภรณ์ คงสิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com