#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พิยะดา กันหารินทร์
1.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัยรดา อุทุม
2.เด็กหญิง ศุภาดา คำกิ่ง
3.เด็กหญิง อุบลทิพย์ แก้วคำรอด
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
2.นางสาว วารุณี ไชยขันตรี
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรัญญา น้อยคำพวง
2.เด็กหญิง รวิวรรณ บุญนำ
3.เด็กหญิง อธิชา วงษ์ประเทศ
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
2.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภานุวัตน์ คำเกิด
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญนำ
2.เด็กชาย วีรดนชัย บัวไข
1.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
2.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กฤตภาส แก้วสง่า
2.เด็กชาย ทักษพร บุญเพิ่ม
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปัชชุดา ทุมทอง
1.นางสาว กิตติยาภรณ์ คงสิน
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จินสุดา แสวงวงศ์
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กัญญากร ลาภูธร
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ แผ่นผา
1.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
2.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
86.9
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นิติภูมิ แก้วสง่า
2.เด็กชาย คฑาวุธ สูงยิ่ง
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com