#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ทศพล วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง เกวลิน กระอาจน์
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศิลาเพชร
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง อัญชลีกร สุพร
1.นาง พัชรี ครองยุติ
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย กฤษฎา วังตะเคน
1.นาย สายันต์ ยมราช
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย พงศธร สุขวงศ์
2.เด็กหญิง จารุวรรณ โพธิ์ฤทธิ์
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง อารียา นางาม
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com