#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
63
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ พวงพันธ์
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
65.33
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ธีรพล เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เรืองรัตน์
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาย สายันต์ ยมราช
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
64
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง สุนิสา เสนสีสุข
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ธนา ศรีโสภา
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ พอนทิพย์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ยุทธนา หงษ์รัตน์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ประวีร์ บุญเตี้ย
1.นาง พัชรี ครองยุติ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com