#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง อุมาพร มงคล
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ภูวนัตถ์ สมบัติ
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ มงคล
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ เรืองรัตน์
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง ณัจฉรียา วงค์คำจันทร์
1.นาง พัชรี ครองยุติ
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย พัชรวีระพงษ์ คำเคนบ้ง
2.เด็กหญิง ธิราพร ทองพามี
1.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
2.นาง พัชรี ครองยุติ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย คณิศร อินสวน
2.เด็กหญิง ปิยมาศ กันไชยชาติ
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.75
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย จาตุภัทร ผิวสว่าง
2.เด็กหญิง ปวีณ์นุช ดวงแก้ว
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ณัชพล ชูรัตน์
2.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
3.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหล่า
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย สุทธิวัส เบ็ญจมา
1.นาย สายันต์ ยมราช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com