#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง อรพรรณ แสวงดี
1.นาง เด่นดวง บุญชาลี
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา พิมพ์จันทร์
1.นาง พนาไพร กัดกุมภา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย วัชรพล ถวิลไพร
1.นาง พนาไพร กัดกุมภา
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77.75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ณิชกมล วารีหรั่ง
2.เด็กชาย ณัฐวัตร เที่ยงตรง
1.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
2.นางสาว มุกดา ทองคำผุย
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย ศุภโชค ผ่องใส
2.เด็กชาย อนันต์ยศ ปัณวรรนะ
1.นาย ทรงเดช ชิดดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com