#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ศุภษร ฝั่งไธสง
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ แสงสกุล
3.เด็กหญิง อรัญญา ทรายทอง
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง สุภาพร พิมศรีโคตร
2.เด็กหญิง จารุวรรณ เสาะแสวง
3.เด็กชาย อนุชิต ถวิลไพร
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.นางสาว คีตภัทร สีดำ
1.นางสาว พิมลรัตน์ ไชยโคตร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง พรรณิภา สุขหมั่น
2.เด็กหญิง ปุณนิสา แก้วจันทร์
1.นางสาว พิมลรัตน์ ไชยโคตร
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปรียานุช สีดาจันทร์
2.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สีดา
1.นางสาว พิมลรัตน์ ไชยโคตร
2.นาย ถาวร แพงสกล
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ฑิพาภรณ์ คงเมือง
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ธาราทิพย์ มะโนรัตน์
2.เด็กชาย สิรดนัย ศรีคำภา
1.นาง ประยอม คำหงษา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
88.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย ธนพล ชำนิวัตร์
2.เด็กชาย เชษฐ์ณัฐชา วันทา
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง สุนันทา บุยะติ
1.นาง ประยอม คำหงษา
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญล้น
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ทาพันธ์
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง เปมิกา พันธ์คำภา
1.นาง ประยอม คำหงษา
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง นิภาพร ชำนิวัตร
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสกุล
2.เด็กหญิง ขนิษฐา หาญชัยนะ
1.นาง ประยอม คำหงษา
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ล้วนศรี
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญศิริ
1.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง จิราพร ดีบัวภา
2.เด็กหญิง ละอองดาว เรืองศรี
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย กฤษฎา โพธิ
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บุญนอก
3.เด็กหญิง สุภัทศร บุญล้น
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย นิรุทธิ์ วันทอง
2.เด็กชาย ศิรวิทย์ พุทธเคน
3.เด็กหญิง นฤมล แก้วเชื่อม
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย วาคิม พิมพาวัตร์
2.เด็กชาย สาธิต ค่ำคูณ
3.เด็กชาย วัชระ โถทอง
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ศรัญญา อาจหาญ
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ถวิลไพร
3.เด็กหญิง กุลธิดา หาชัย
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นาง สารีย์ เบญจมาศ
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง อสมาภรณ์ มีพันธ์
2.เด็กหญิง สุภวรรณ ทองมันปู
3.เด็กหญิง นิดาพร วันทอง
1.นาง สารีย์ เบญจมาศ
2.นาง ทองใบ บุญเนตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com