#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
60
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองพละ
2.เด็กหญิง สุกัญญา สายทอง
3.เด็กหญิง เบญจพร สีมณี
4.เด็กหญิง สิริพรรษา ทุมมา
5.เด็กหญิง รัตนาวดี อ่อนศรี
6.เด็กชาย พงษ์เทพ จันทร์สอน
1.นางสาว กฤติยาบรรจง เวียนวงศ์ประเสริ
2.นางสาว จริยา บุญคง
3.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง พีรกานต์ รัตนพันธ์
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
65
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย พลธนากร ทุมมา
1.นางสาว จริยา บุญคง
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
67
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ ทุมมา
2.เด็กหญิง นภัสกร บุรวัฒน์
1.นางสาว จริยา บุญคง
2.นางสาว วิรนุช คำบุญ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ธาตุทอง
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง มลฤดี บุญเลี้ยง
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com