#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ญาดา พงษ์สีดา
2.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ลาภบุญ
1.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.25
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง คีตภัทร์ กันวิเศษ
2.เด็กชาย วิศรุต สุกใส
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย ปัญญากร สมสาย
2.เด็กชาย กุมภา วงษ์แก้ว
3.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
1.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com