#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย อภิชาติ กัลยาคู
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย จักรภัทร จุลแดง
2.เด็กชาย ธนกฤต สุวรรณพันธ์
3.เด็กชาย ชัยพัฒน์ ศรีมะเริง
4.เด็กชาย วุฒิชัย วอทอง
5.เด็กชาย สุธนัย สายที
6.เด็กชาย ธีรภัทร พรมอุ่น
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นางสาว กฤษณา คำชัย
3.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง โดนัท หอกคำ
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
79.62
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย พีรภัทร แสวง
2.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นันทา
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทำนุ
2.เด็กชาย ธนพล คจนา
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว นิตยา ผลดี
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย วรัญญู เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย ณฐกฤต วงค์ธนู
3.เด็กชาย กันตพัฒน์ แก้วพวง
1.นาง ทิพย์รัตน์ วงษ์รักษ์
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา พัดทาบ
2.เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ศรีปาน
3.เด็กหญิง ปวีวลัยน์ ศรีปาน
1.นาง โสภา เย็นระยับ
2.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง อภัสรา กันทวงค์
2.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com