#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กมลชนก ชาภักดี
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ฉัตรฏิญา สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง นุชวรา สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา บูชาพันธ์
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง นิตยา ผลดี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย กัณณวัชรน์ สัตยาพันธ์
2.เด็กชาย ธีรพล พรมสิงห์
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
2.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภูติยา
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วิชระโภชน์
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
2.นาง นิชาภัทร ตลุนจันทร์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วิภาดา นันทา
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ศตกมล เสนาภักดิ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ชโลบล อัดโท
2.เด็กหญิง กมลวรรณ สะอาด
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย จตุพงศ์ เกษมสุข
2.เด็กชาย อภิรักษ์ เนตรภักดี
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิ์บอน
4.เด็กชาย นฤพนธ์ วอทอง
5.เด็กชาย ปวริศ ศรีปาน
6.เด็กชาย ธิติวุฒิ มุธุวงศ์
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
3.นางสาว กฤษณา คำชัย
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย บุญหลง วิเศษทักษิณ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง นงค์นภา ยุครัมย์
2.เด็กหญิง อารียา สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ งามม้าว
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง นิตยา ผลดี
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธิติวุฒิ มุธุวงศ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง รุ่งอรุณรัศมี สุพล
2.เด็กชาย ศิชล ทองสุ
3.เด็กชาย ศักรินทร์ ชาภักดี
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง มนัญญา สินไชย
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ปฎิพล ไชยขันตรี
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา เสียงดี
2.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง สุนิษา โพธิ์ทิพย์
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุวรรณสิงห์
3.เด็กหญิง ปราญชลี พิมพ์ไชย
4.เด็กหญิง ทิพย์วารี พากเพียร
5.เด็กหญิง นัฐธิกานต์ ยานสถิตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว สุชาดา พละโย
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ต้นจันดี
1.นาง อรทัย คำแสนราช
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วรัญญา จันแก้ว
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย สุทธนพ ดุษฎีกุล
2.เด็กหญิง นิรชา กล้าหาญ
1.นาง ดวงใจ สะอาด
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย อภิชัย ใจมาสุข
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ จันลาวงศ์
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
21 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย อภิรักษ์ พูลเพิ่ม
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ปุญญาพร พุ่มประจำ
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา ซ้อนขุนทด
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ คำกลิ่น
2.เด็กชาย อินทรเทพ สิงห์โนนตาด
3.เด็กชาย วิชิต คำพันธ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว สุชาดา พละโย
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง สิริภากร ทันใจ
1.นางสาว สุชาดา พละโย
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสัตย์
1.นางสาว สุชาดา พละโย
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กานต์ธิรา จุลหอม
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
28 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วิลัย
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ งามม้าว
3.เด็กหญิง วิมลณัฐ ทาระจันทร์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง ดวงใจ สะอาด
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ปัณณวิชณ์ ศรีโชค
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันประทีป
1.นางสาว สุชาดา พละโย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com