#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง วรรณภา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง ตะวัน การศักดิ์
3.เด็กหญิง วรัญญา พันธ์ศรี
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นางสาว ปัญญดา ดวงสา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
71
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง สุวรรณี อุประ
2.เด็กหญิง อรทัย ฝอยทอง
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
73
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย ณัฐพล แสงศรี
1.นาง รัตนา นันทพานิช
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
73
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง ภัทรศยา กันเทพา
1.นาง รัตนา นันทพานิช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com