#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย นราวิชญ์ ชาภักดี
2.เด็กชาย ธีรเทพ อินใส
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
2.นาย ทวี โสมชม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง เพ็ญจันทร์ ชัยบุตร
2.เด็กหญิง ปัทมา ต้นกันยา
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง สิริวิภา ศรีมงคล
1.นาง รวิภา ชาภักดี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย สนธยา ศิริปี
2.เด็กหญิง สุกัญญา โคตรสุข
1.นาง ยุพร บุตรศรี
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย อมรเทพ ทาสิน
2.เด็กชาย อรรถพล บุญโต
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มนตรี
1.นาย สิทธิพงษ์ วอทอง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย จิตรทิวัส บุดดีสุข
2.นาย อรรถพล บุญโต
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com