#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ณัฐวัศน์ เกี้ยวสันเทียะ
2.เด็กชาย ดุลยาวัฒน์ วรดี
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยคุณ
1.นาง พากเพียร หนุนชู
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
73.2
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ กาลพัฒน์
2.เด็กชาย พัฒนชัย หวายสันเทียะ
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นิรันดร โคตรทอง
1.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com