#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ภาวิณี มะลิวงค์
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พิมพ์นารา บุญพิมพ์
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง อภัสศร สายเสน
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
4 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ศุภรุจ ดอนภูมา
2.เด็กชาย สิทธินันท์ จันทร์ใส
3.เด็กหญิง นงนภัส จันทราภรณ์
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อุไรรักษ์ โสมรักษ์
5 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง รัตน์ติญา ยินดี
2.เด็กหญิง สุกัญญา หอมดวง
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขวงษ์
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อุไรรักษ์ โสมรักษ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com