#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย วุฒินันท์ แก้วกอง
2.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
3.เด็กชาย ก้องภพ จอมเชื้อ
4.เด็กชาย สุรวุฒิ ช่างเกวียนดี
5.เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญเหลือ
6.เด็กชาย อภินันท์ วันทา
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นาย สมชาย กิ่งแก้ว
3.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย พีรพล ป้องกัน
2.เด็กหญิง ปาลิตา ผาสุข
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พรพรรณ เบิดสูง
2.เด็กชาย ธนากร ดอนภูษา
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาทันตรึก
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ โสสา
3.เด็กชาย ธิติพล โลนงาม
4.เด็กชาย รุ่งโรจน์ อาร้อน
5.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
6.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
7.เด็กชาย ศิริมงคล สาลีอาจ
8.เด็กชาย ธนชัย จันใด
9.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
10.เด็กหญิง สุวณี จันทา
11.เด็กหญิง พรประภา ชมหอม
12.เด็กชาย กฤษฎา เชื้อบัณฑิต
13.เด็กหญิง อริสา วันทา
14.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ มนไธสง
15.เด็กชาย เทพนคร สุขวงษ์
16.เด็กหญิง นิภา พวงศรี
17.เด็กหญิง ปานระพี จันทา
18.เด็กชาย ลักษ์ประสิทธิ์ ดอนภูมา
19.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
20.เด็กชาย ทัศไนย์ ใหญ่สุข
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
4.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
5.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง รสรินทร์ อ่อนพิมพ์
2.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง จารุวรรณ วงค์ใหญ่
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี
1.นาย ผัน แสงสกุล
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง อริสา วันทา
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
2.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
3.เด็กหญิง ปิยพร วงษ์ใหญ่
4.เด็กหญิง สุภาณี กระมลเลิศ
5.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
6.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยินดี
7.เด็กหญิง ประนัฐดา มนตรี
8.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
9.เด็กชาย สนทยา อำนวยโพธิ์
10.เด็กหญิง สราลี ช่างเกวียนดี
1.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
3.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com