#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ธนพร ไชยคุณ
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง อัญชิสา ไชยคุณ
1.นางสาว นุชจรี วงค์ใหญ่
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กหญิง รัตธิยา โททอง
3.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
2.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
3.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย กิตติภณ แหวนเงิน
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
1.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศักดิวงษ์
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นางสาว นุชจรีย์ วงค์ใหญ่
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ศรนรินทร์ พรมโสภา
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ธนาธิป สิงห์แก้ว
2.เด็กชาย ยุรนันท์ บรรเจิด
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
70.16
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
2.เด็กชาย ธนพล บุญใหญ่
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย อนุศักดิ์ สาระโพธิ์
2.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ประวิทย์ มูลทา
1.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
2.เด็กหญิง นุชนารถ สลับศรี
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง อรจิรา สารีพวง
1.นางสาว นุชจรี วงค์ใหญ่
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
73.14
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย นิธิศักดิ์ จันทาทอง
2.เด็กชาย ์พิพัฒน์ เบ้าหล่อ
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com