#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
2.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
3.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ณธพรรณ บุญเจือ
2.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นาย บัวลอน คำศรี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
2.เด็กหญิง พุทธธิดา คำกิ่ง
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา วิลุน
3.เด็กหญิง เอวิตรา บุดดา
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศิริลักษ์ วงค์คำจันทร์
2.เด็กหญิง อุริชยา เจือจาน
3.เด็กชาย ราเชน อุดทายศรี
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นางสาว นุชจรี วงค์ใหญ่
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
2.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
1.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เศรษฐภูมิ อัดโท
2.เด็กชาย เจษฎา ญาณแก้ว
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาย เศรษฐา วงศ์คำแก้ว
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย รพีภัทร บุญใหญ่
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำกิ่ง
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บรรเทา
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย บริหาร พวงพรมมา
2.เด็กชาย ยุทธนา วิลุน
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
13 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย แหวนเพชร พวงพันธ์
1.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง นภัสสร ผาสี
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีแก้ว
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย จรัญ คณะวาปี
1.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
17 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ทรงวุฒิ เสมามิ่ง
2.เด็กชาย คุณาวุธ ผาปรางค์
3.เด็กหญิง ญาณภัทร เสียงดี
1.นาง หนูรัตน์ โคศรี
2.นางสาว วรรณา ต้องถือดี
18 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศิริวิภา ทองแปลง
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
19 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ วะราบุตร
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
92.19
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยคุณ
2.เด็กชาย รัตนพงษ์ อินทร์สำราญ
1.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
21 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เบญจพล ทาเงิน
2.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
3.เด็กหญิง ประทิตตา บุญสุข
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
22 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
2.เด็กชาย ทศพร ลุนงามหาร
3.เด็กหญิง เพชรสุดา พากเพียร
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาย เศรษฐา วงศ์คำแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com