#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ยศพร บุญใหญ่
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ โททอง
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นางสาว ณัฐกฤตา เสนคำสอน
2 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง นันทกานต์ ศรีหาบุตร
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ธนพล สุขอินทร์
2.เด็กชาย ธนภัทร สานเสนา
3.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ เทพอาษา
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ปักกาวะลา
2.เด็กหญิง พิริยาภา เผ่าทอง
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นางสาว ณัฐกฤตา เสนคำสอน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคเสน
2.เด็กหญิง วิจิตรา พายสำโรง
3.เด็กหญิง ปิยะธิดา ธรรมา
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com