#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75.33
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ ฤกษ์สว่าง
2.เด็กหญิง สุมินตรา ศิรินัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง จิราภา อาจพงษา
1.นาง สุทธิรัตน์ หายโศรก
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง กานต์ทิตา เลาะบุญ
2.เด็กชาย อรรถพล โพธิ์คำ
3.เด็กหญิง จิรพัชร อาจพงษา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง วรนุช บุญเลี้ยง
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง อรปรียา ตรีเงิน
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง รัชนันท์ สร่างช้าง
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
8 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ชวพล พลศักดิ์
2.เด็กหญิง สุกัลยา วิลามาตย์
3.เด็กหญิง ปานิษรา ปินนิล
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง พิยะดา มะริยา
2.เด็กหญิง กฤติยา สาอุตม์
3.เด็กหญิง อนันตญา คะเลรัมย์
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วอาษา
2.เด็กชาย อรชร ลือดารา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
11 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com