#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
2.เด็กหญิง อภัสรา แพงแยง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ภัทรพล วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ประชาราษฎร์
1.นาง สุทธิรัตน์ หายโศรก
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง จันทิมา ขามเอก
2.เด็กหญิง จันทิมา แก้วพิทักษ์
3.เด็กชาย อธิป มะริยา
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง สิริกร เบ้าคำ
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ศรัญพร พละศักดิ์
2.เด็กหญิง พรพัชรินทร์ เบาะทอง
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง พิมพเพ็ญ หลักคำ
2.เด็กหญิง ทิติภา ถาวร
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง สุลีพร โมลาศรี
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง สุลีพร โมลาศรี
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com