#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ บัวน้ำใส
2.เด็กหญิง อัมพร วงอินตา
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาง ลำใพร บุญแซม
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
71.33
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เล่าโนนใหญ่
2.เด็กชาย ปฏฺิภาณ สิงภิรมย์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย พิพิธธน บุราคร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
1.นาง ลำใพร บุญแซม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
77
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง สุนิดา บุญมา
1.นาย พิพิธธน บุราคร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุด
1.นาย พิพิธธน บุราคร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง รสริน วงษ์ศาคำ
1.นาย พิพิธธน บุราคร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ศรารัตน์ น้อยน้ำคำ
1.นาย พิพิธธน บุราคร
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย ธีรเทพ ค่ำเกี้ยง
1.นาง ลำใพร บุญแซม
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง มาธิชา สืบสิงคาร
2.เด็กหญิง กัลยากร ทวีเหลือ
3.เด็กหญิง ชนาภา กิ่งจันทร์มล
4.เด็กหญิง ญาณาธิป ยศศิริ
5.เด็กหญิง ศิรินภา วีทอง
1.นาย ลำใพร บุญแซม
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย นวคุณ ชูทะลักษณ์
1.นาง ลำใพร บุญแซม
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง จรรยพร ท้าวหอม
1.นาย ลำใพร บุญแซม
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง แพรพิไล ดอกไม้
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
72
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ธันย์ชนก คงเจริญ
1.นาง ลำใพร บุญแซม
14 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
72
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ชนาภา กิ่งจันทร์มล
2.เด็กชาย วันชนะ ขัดเตชา
3.เด็กชาย กฤต วถาวรรณ์
1.นาง ลำใพร บุญแซม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com