#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง กัลยากร ทวีเหลือ
1.นาง ลำใพร บุญแซม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
68
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ดวงดาว
1.นาย พิพิธธน บุราคร
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย กิตติภูมิ บุญหล้า
1.นาง ลำใพร บุญแซม
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
67
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง รสริน วงษศาคำ
1.นาย ทองคำ บัวจูม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ชนาภา กิ่งจันทร์มล
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อรยา จิตติ
2.เด็กหญิง พัชรีรัตน์ บุญภาค
3.เด็กหญิง ธิวาภรณ์ อัมภรณ์
1.นาย พิพิธธน บุราคร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com