#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อรษา วงอินตา
1.นาย พิพิธธน บุราคร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อนุศรา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง พิมพ์ผกา บึงโบก
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย ทองคำ บัวจูม
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จงใจเทศ
2.เด็กหญิง นันทกานต์ เวียนเป๊ะ
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง นำ้หวาน ศรีวงค์
2.เด็กชาย ปรเมษฐ์ แสงสุวรรณ
1.นาย พิพิธธน บุราคร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง วันฤดี โพธิ์คำวงค์
2.เด็กหญิง พรพรรณ ทุมวงศ์
1.นาย พิพิธธน บุราคร
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อัมพร วงอินตา
2.เด็กหญิง ดนัยฤทธิ์ บัวน้ำใส
3.เด็กหญิง มาธิชา สืบสิงคาร
4.เด็กหญิง เขมิกา วงษ์เศษ
5.เด็กชาย ธีรเทพ คำเกี้ยง
1.นาง ลำใพร บุญแซม
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง พรพิชญา บัวจูม
2.เด็กหญิง วินิทรา ลีพุด
1.นาย ทรงเดช ชินชัย
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง หทัยชนก จันทร์ทะเดช
2.เด็กหญิง รัฐตริยาภรณ์ บัวจูม
1.นาง จำเนียร ชินชัย
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ บุญเลี้ยง
1.นางสาว จันทร์สุดา ทองใส
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง มาธิชา สืบสิงคาร
2.เด็กหญิง ญาณาธิป ยศศิริ
3.เด็กชาย ชินพัฒน์ เสร็จพร้อม
1.นาง ลำใพร บุญแซม
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย วุฒินันท์ ดวงแก้ว
2.เด็กชาย นัฐวัตร พลชัย
3.เด็กชาย ทศพร วันทวี
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง สุนิดา พิมพะนาม
2.เด็กหญิง ปัญฑิตา ศรีอำคา
3.เด็กชาย สุปวินท์ จันทานิตย์
1.นาง วชิราพรรณ สิทธิมวล
2.นาง เพ็ญศรี หิรัญเรือง
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง อนุสรา ศรีแก้ว
2.เด็กหญิง พิมพ์ บึงโบก
3.เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธ์ บุญเลี้ยง
1.นาย พิพิธธน บุราคร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com