#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
69
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง เตชินี ปะสาทาสูง
1.นาย ถาวร ครองยุติ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย สกล โพธิ์กุล
1.นาย ถาวร ครองยุติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง อรอุมา เกษหงษ์
1.นาย ถาวร ครองยุติ
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย ศุภโชติ สายบัว
1.นาง วันนา บุดดา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
61
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ คูณขุนทด
1.นาง วันนา บุดดา
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
63
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ครองยุติ
1.นาย ถาวร ครองยุติ
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
64
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย จิรภัทร ศรีบุรี
2.เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร ทองสลุับ
1.นาย ยุทธิพงษ์ สุขวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com