#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อรรถพล ทองแปลง
2.เด็กชาย จีรภาส เอมเอี่ยม
3.เด็กชาย ภูสิน โมลาสี
1.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
2.นาง ประพิศพร สีลากุล
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย จีรศักดิ์ คำเคนบ้ง
2.เด็กชาย ปฏิญญา ลำทอง
3.เด็กชาย ธีรพัฒน์ มณีพงษ์
4.เด็กชาย วีระชัย ผ่องจิตต์
5.เด็กชาย พิทักพงษ์ ทองแปลง
6.เด็กชาย รัฐภูมิ จิบจันทร์
1.นาย ยุทธิพงษ์ สุขวงค์
2.นาย วิวุฒิ พิลากุล
3.นาย ถาวร ครองยุติ
3 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง รุ่งนภา แสงชัย
2.เด็กหญิง ชิดชนก คชคีรี
3.เด็กหญิง สิริมาศ ทองสลับ
1.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
2.นาง วันนา บุดดา
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อติวัณ คำโสภา
2.เด็กหญิง นฤมล ครองยุติ
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง แพรชมพู บุญเอนก
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ บุปผาพันธ์
2.เด็กหญิง ณกมล กุลบุญยา
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง แพรชมพู บุญเอนก
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
82.5
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย อมรเทพ แสวงพันธ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แก้วแดง
1.นาง ประพิศพร สีลากุล
2.นาง แพรชมพู บุญเอนก
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง พัชรีพร ปานสิน
2.เด็กหญิง สิตานัน ครองยุติ
1.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
2.นางสาว อุไรพร ศรีเนตร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง สุริตา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง สร้อยสุดา โยธา
1.นาง วันนา บุดดา
2.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง เจนจิรา อธิลา
1.นางสาว บุญหลาย กล้าหาญ
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ธนภัทร ลุนดี
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ดาริกา เกษหงษ์
2.เด็กหญิง อินทิราภรณ์ เชื้อทอง
3.เด็กหญิง กัลยาณี แสวงพันธ์
1.นาง อิสราภรณ์ ประสานพันธ์
2.นาง ประพิศพร สีลากุล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com