#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย ชญานันท์ นันทะบุตร
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง ศรีเพ็ญ ชินพันธ์
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง ปนัดดา จอมไส
1.นาง รุจิรา สถิตสุข
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย พัทรพล โยธี
1.นาง ทองสา ทำนุ
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง ภัทราพร จันพูล
1.นาย ณัฐธนวรรธน์ บุดดา
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง ปาริชาด นวมบางขวัญ
1.นางสาว คณิตตา สารพงษ์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง จิรัญชญา สถิตสุข
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำพวง
1.นาง แพรวพรรณ วงพรมมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com