#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ คุ้มครอง
1.นาง นาทยา ดำลี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ นาสมโพทธ์
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย รพีภัทร เงินพวง
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ปัทมวดี นิลน้อย
2.เด็กหญิง ฉันชนก บัวหยาด
3.เด็กหญิง อัญชิษฐา บุญโชติ
4.เด็กหญิง ฐิตาภา พิลา
5.เด็กชาย กรวิชญ์ พิมพ์เกษ
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย เพทาย เพชราเวช
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ชุติมา จันทร์หอม
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com