#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย สิรภพ สิงห์เสน
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง อุษณีย์ ชัยภาลา
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ณัฐริกา ไชยคุณ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ แสงสาย
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ สืบสิมมา
2.เด็กหญิง ภัครมัย บุญจริง
3.เด็กชาย นทีธร บุญเพิ่ม
4.เด็กชาย กิตติพงษ์ ดำลี
5.เด็กชาย สุภศักดิ์ จุลหอม
1.นาย เพทาย เพชราเวช
2.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง พัชรพร จันทราภรณ์
1.นาย เพทาย เพชราเวช
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย แผ่นดิน ศักดา
1.นาง ดุษณี เถาปัญญา
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ วรรณทวี
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง วรรณวนัช โพธิ์ทิพย์
2.เด็กหญิง วิสาห์ สุวรรณคำ
3.เด็กหญิง ศิวาพร แสนเทพ
1.นาง มณฑา พยุงวงค์
2.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วันดีรัตน์
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนาดุล จอมเกาะ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง กัญติยาพร ดำลี
2.เด็กหญิง อุษณา ชัยภาลา
3.เด็กหญิง ชลนิภา แทบทับ
4.เด็กหญิง อารยา ทองสลับ
5.เด็กหญิง นิจฉรา โพธิ์ทอง
6.เด็กหญิง ฐิภาภรณ์ สุขชาติ
7.เด็กหญิง โสภิตา จันทราศักดิ์
8.เด็กหญิง ณัฐนิชา ครองยุติ
9.เด็กหญิง พันธิตา พลซา
10.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ พวงบุตร
11.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ รัตน์วิเศษ
12.เด็กชาย วิชญา แทบทับ
13.เด็กชาย ชัยรัตน์ สุวรรณคำ
14.เด็กชาย พลวัฒน์ พิลาม
15.เด็กชาย สุตราชัย หนูอ้น
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
3.นาย เพทาย เพชราเวช
4.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สุวรรณคำ
2.เด็กชาย นวพล เชาว์นามน
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
14 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง วรกานต์ พละศักดิ์
2.เด็กชาย สิรภพ สิงห์เสน
3.เด็กหญิง สุภัทรา สิงห์ผง
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาง นาทยา ดำลี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com