#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง ปวริศา ทองสุ
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ธวัชชัย กุลหอม
2.เด็กหญิง วาสนาการน์ เอกทัน
1.นาง หนูการ จันทร์หอม
2.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
74.75
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ศรีนวน
2.เด็กหญิง กาญจนา อัมภรัตน์
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว ปริศนา เติบโต
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
70
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง สุกัญญา สวัสดีพ่อ
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย สุริยะ เติบโต
2.เด็กชาย กิตติโชติ เติบโต
3.เด็กชาย วีระชาติ เอกทัน
1.นางสาว จิราพร จันทร์จิตร
2.นาง หนูการ จันทร์หอม
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง จิตรานุช กงศรี
2.เด็กหญิง ปิยาพร เติบโต
3.เด็กหญิง นภัสกร เติบโต
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นาง หนูการ จันทร์หอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com