#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ภูมรินทร์ เอกทัน
2.เด็กหญิง สุฎาพร พิมพะนิล
3.เด็กหญิง วิภาวรรณ พันธ์งาม
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ธีรภัทร ขาวสลับ
1.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย รัฐพล วงค์เศษ
2.เด็กชาย สุกฤต กรวยทอง
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
85.6
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย ชาญฉลาด กุลบุตร
2.เด็กชาย ธนภัทร ทองสุข
1.นางสาว ปริศนา เติบโต
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง วรัญญา แม่นทอง
2.เด็กหญิง ทักษพร เติบโต
1.นาง หนูการ จันทร์หอม
2.นางสาว พัชรา โสมนัส
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กชาย นิยม อุทภู
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แม่นทอง
1.นางสาว อุไรวรรณ พื้นผา
2.นางสาว พัชรา โสมนัส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com