#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง นันธิดา สาลีมี
2.เด็กหญิง ยุวดี อธิลา
3.เด็กหญิง มลิวัลย์ บุญเรืองยศ
1.นาง นวลอนงค์ ธรรมแก้ว
2.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย ณัฐิวุฒิ แก้วกิ่ง
2.เด็กชาย สิทธิพร สืบสา
3.เด็กชาย สิทธิชัย พวงจำปา
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง สุภาพร บุญไทย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย วิชิตชัย หนองเป็ด
2.เด็กชาย วรุฒ วัฒนากลาง
3.เด็กชาย ธนายุทธ ภูพูล
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปริตา เจริญทัศน์
1.นาง รัดดา เสนคำสอน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
69
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วิศัลย์ศยา เจริญทัศน์
1.นางสาว ณัฐพร ทุมทอง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
66
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง เบญญาภา สืบสัตย์
1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ บุญเชิด
1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปราณปรียา ขันคำ
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย เมธัส จันทร์สุตะ
2.เด็กหญิง สิริวิมล ขันชัย
1.นางสาว วริศรา หมื่นสุข
2.นางสาว ณัฐพร ทุมทอง
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย อัษฎา สายสุ่ย
2.เด็กหญิง สุชาวดี พรมบุญ
1.นาง บุญชุม คำทอง
2.นางสาว วริศรา หมื่นสุข
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย เกรียงไกร รสจันทร์
2.เด็กหญิง นภัสสร พิมพ์นนท์
1.นาง บุญชุม คำทอง
2.นางสาว วริศรา หมื่นทอง
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย เพชรทวี เสนคำสอน
2.เด็กชาย ปรัชญา เกษแก้ว
3.เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ นาแว่น
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง สุภาพร บุญไทย
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ อำนวยโพธิ์
2.เด็กชาย ภีรภัทร ดวงแก้ว
1.นาย ประนอม เจริญสุข
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
77.53
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย ธวัชชัย ทองปัญญา
2.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศรีจันทร์ดา
1.นาง สุภาพร บุญไทย
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
67
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง นาตาชา ทองปัญญา
1.นาง จันจิรา พรมสิงห์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
64
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง จิดาภา พิมพร
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง กัญจน์รัชต์ ทองบาง
1.นาง จันจิรา พรมสิงห์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา ทาทอง
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ สายคำ
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
89
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ลลิตา ยุทธพันธ์
2.เด็กหญิง บุญญิสา ไชยสัตย์
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นาง ดารุณีย์ เชื้อลี
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วันวิสา ไชยนาม
1.นาง บุญชุม คำทอง
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง วรีภรณ์ มิศิริ
2.เด็กหญิง บัณฑิตา พิลาดี
3.เด็กชาย ศิริโชค กันทลา
1.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
22 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
75
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา พิลาดี
2.เด็กหญิง วิภาวิณี กลมเกลียว
3.เด็กชาย ศิริโชค กันกลา
1.นาง พิมลรัตน์ ศรีหาวงศ์
2.นาง กรรณิการ์ โคตพันธ์
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
70
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง จงกล วงค์ใหญ่
2.เด็กชาย ธนกฤต ไชยสัตย์
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย เอกลักษ์ พวงจำปา
2.เด็กชาย รชต กมลขันติประภา
1.นางสาว จิดาภา อำนวยโภชน์
2.นาง บุญชุม คำทอง
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
74
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง อรสา พวงจำปา
1.นาง จันจิรา พรมสิงห์
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง พจมาน สืบสา
1.นาง สุภาพร บุญไทย
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
81.89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย วรายุส หนองเป็ด
2.เด็กชาย กัณวีร์ ไชยคุณ
1.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กชาย รพีภัทร นางาม
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ สายคำ
3.เด็กชาย ธนพล โพธิ์ทอง
4.เด็กชาย วีระศักดิ์ พาลัง
5.เด็กชาย เนติพงษ์ วงค์ใหญ่
6.เด็กหญิง กาญจนา สาลีมี
7.เด็กหญิง กันต์ฤทัย ขันชัย
8.เด็กหญิง ลัดดา ผ่องศรี
9.เด็กหญิง .แพรวพราว นามเวช
10.เด็กหญิง โซเฟีย สาและ
1.นาง บุญชุม คำทอง
2.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
3.นางสาว วริศรา หมื่นสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com