#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
60
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนพล นาลาสาย
1.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สิรินดา ทองสุ
1.นางสาว กิ่งแก้ว ประทาน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กิติยา ทารักษ์
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พิยะดา กันหารินทร์
1.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัยรดา อุทุม
2.เด็กหญิง ศุภาดา คำกิ่ง
3.เด็กหญิง อุบลทิพย์ แก้วคำรอด
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
2.นางสาว วารุณี ไชยขันตรี
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พรมลา
2.เด็กหญิง ธาริตา บุรพา
3.เด็กหญิง ธาราธิพย์ บุรพา
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
2.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
81
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรัญญา น้อยคำพวง
2.เด็กหญิง รวิวรรณ บุญนำ
3.เด็กหญิง อธิชา วงษ์ประเทศ
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
2.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภานุวัตน์ คำเกิด
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นิติภูมิ แก้วสง่า
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
76
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นิธิพร ศรีหาเวช
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญนำ
2.เด็กชาย วีรดนชัย บัวไข
1.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
2.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณัฐพร กุดรังนอก
2.เด็กหญิง เกล้ากนก พรมโลก
1.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
2.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กฤตภาส แก้วสง่า
2.เด็กชาย ทักษพร บุญเพิ่ม
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
75.46
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จักรกฤษ ดำรงค์
2.เด็กชาย ธนานัติ แก้วคำรอด
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย พิพัฒน์ พิมพ์โคตร
1.นางสาว กิตติยาภรณ์ คงสิน
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
71
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรินทร์ นะวัน
1.นางสาว กิตติยาภรณ์ คงสิน
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปัชชุดา ทุมทอง
1.นางสาว กิตติยาภรณ์ คงสิน
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วัฒนา คัมภีร์วรรณศิลป์
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย กอบชัย อาจเอี่ยม
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
63
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ยุวดี ศิริบูรณ์
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ไชยขันตรี
1.นางสาว สำอาง ศรีทองธรรม
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จินสุดา แสวงวงศ์
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กัญญากร ลาภูธร
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ แผ่นผา
1.นางสาว นุชนาฏ นามฮุง
2.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
25 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อนุสรา สมาคม
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ยุพารัตน์ เมี้ยงติ่ง
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
86.9
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นิติภูมิ แก้วสง่า
2.เด็กชาย คฑาวุธ สูงยิ่ง
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com