#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ทศพล วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง เกวลิน กระอาจน์
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง อุมาพร มงคล
1.นาง พัชรี ครองยุติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
63
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ พวงพันธ์
1.นาง พัชรี ครองยุติ
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ภูวนัตถ์ สมบัติ
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ มงคล
3.เด็กหญิง ณัฐกานต์ เรืองรัตน์
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
65.33
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ธีรพล เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เรืองรัตน์
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาย สายันต์ ยมราช
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง ณัจฉรียา วงค์คำจันทร์
1.นาง พัชรี ครองยุติ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
64
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง สุนิสา เสนสีสุข
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ธนา ศรีโสภา
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ พอนทิพย์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศิลาเพชร
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ยุทธนา หงษ์รัตน์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย พัชรวีระพงษ์ คำเคนบ้ง
2.เด็กหญิง ธิราพร ทองพามี
1.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
2.นาง พัชรี ครองยุติ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย คณิศร อินสวน
2.เด็กหญิง ปิยมาศ กันไชยชาติ
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.75
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย จาตุภัทร ผิวสว่าง
2.เด็กหญิง ปวีณ์นุช ดวงแก้ว
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
2.เด็กชาย ณัฐพล ศรีอักษร
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นาง พัชรี ครองยุติ
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ณัชพล ชูรัตน์
2.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
3.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหล่า
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
76
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง อัญชลีกร สุพร
1.นาง พัชรี ครองยุติ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย กฤษฎา วังตะเคน
1.นาย สายันต์ ยมราช
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย สุทธิวัส เบ็ญจมา
1.นาย สายันต์ ยมราช
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง กฤตธีรา นรากุล
1.นาง พัชรี ครองยุติ
21 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ สมร่าง
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ หอมคำ
3.เด็กชาย ดนุสรณ์ สิงห์คำ
1.นาง รัศมี งามพันธ์
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย พงศธร สุขวงศ์
2.เด็กหญิง จารุวรรณ โพธิ์ฤทธิ์
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
2.ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
23 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ประวีร์ บุญเตี้ย
1.นาง พัชรี ครองยุติ
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กหญิง อารียา นางาม
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com