#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กชาย จักรี ทองขาว
2.เด็กชาย วัชรพล สิงห์เสน
3.เด็กชาย สุรพัฒน์ วงษ์แก้ว
1.นาย สัสดี สีผาลา
2.นาย ทินกร งามแสง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง อนัญญา ผาสุก
1.นาง สำราญ วันโสภา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง จีรนันท์ มูลสาร
1.นาย ทินกร งามแสง
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง พิมญา พิลา
1.นาง สำราญ วันโสภา
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
72
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง เรียวฟาง กันเทพา
1.นาย ทินกร งามแสง
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง จิรวรรณ เสมามิ่ง
1.นาย สัสดี สีผาลา
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
86
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง ปริชญา โกศล
2.เด็กหญิง ชลธิชา ใสดี
3.เด็กชาย ประกิจ พงษ์บรรเทา
1.นาง สำราญ วันโสภา
2.นาย ทินกร งามแสง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com