#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
60
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองพละ
2.เด็กหญิง สุกัญญา สายทอง
3.เด็กหญิง เบญจพร สีมณี
4.เด็กหญิง สิริพรรษา ทุมมา
5.เด็กหญิง รัตนาวดี อ่อนศรี
6.เด็กชาย พงษ์เทพ จันทร์สอน
1.นางสาว กฤติยาบรรจง เวียนวงศ์ประเสริ
2.นางสาว จริยา บุญคง
3.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ญาดา พงษ์สีดา
2.เด็กหญิง สะริตา ศรีเสริม
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ลาภบุญ
1.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง พีรกานต์ รัตนพันธ์
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง พีรภาร์ รัตนพันธ์
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย นนทกร สร้อยทอง
2.เด็กหญิง เมตตา อรรถเสน
1.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย วีระยุทธ ดีประสงค์
2.เด็กหญิง เอมฤดี เสนาพันธ์
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
81.25
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง คีตภัทร์ กันวิเศษ
2.เด็กชาย วิศรุต สุกใส
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ศิริภรณ์ ขันชัย
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย ปัญญากร สมสาย
2.เด็กชาย กุมภา วงษ์แก้ว
3.เด็กหญิง พฤกษา เลื่อนฉวี
1.นางสาว กฤติยา เวียนวงศ์
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
9 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย ธนพล โง่นสุข
1.นางสาว จริยา บุญคง
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
65
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย พลธนากร ทุมมา
1.นางสาว จริยา บุญคง
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
74
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ สมสาย
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา วงษ์แก้ว
3.เด็กหญิง กัญญาพัชร มณีจันทร์
1.นางสาว จริยา บุญคง
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
67
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ ทุมมา
2.เด็กหญิง นภัสกร บุรวัฒน์
1.นางสาว จริยา บุญคง
2.นางสาว วิรนุช คำบุญ
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ธาตุทอง
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
65
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง มลฤดี บุญเลี้ยง
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com