#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย อภิชาติ กัลยาคู
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กมลชนก ชาภักดี
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย จักรภัทร จุลแดง
2.เด็กชาย ธนกฤต สุวรรณพันธ์
3.เด็กชาย ชัยพัฒน์ ศรีมะเริง
4.เด็กชาย วุฒิชัย วอทอง
5.เด็กชาย สุธนัย สายที
6.เด็กชาย ธีรภัทร พรมอุ่น
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นางสาว กฤษณา คำชัย
3.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ฉัตรฏิญา สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง นุชวรา สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา บูชาพันธ์
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นาง นิตยา ผลดี
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย กัณณวัชรน์ สัตยาพันธ์
2.เด็กชาย ธีรพล พรมสิงห์
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
2.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ภูติยา
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ วิชระโภชน์
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
2.นาง นิชาภัทร ตลุนจันทร์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง โดนัท หอกคำ
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วิภาดา นันทา
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ศตกมล เสนาภักดิ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ชโลบล อัดโท
2.เด็กหญิง กมลวรรณ สะอาด
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย จตุพงศ์ เกษมสุข
2.เด็กชาย อภิรักษ์ เนตรภักดี
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิ์บอน
4.เด็กชาย นฤพนธ์ วอทอง
5.เด็กชาย ปวริศ ศรีปาน
6.เด็กชาย ธิติวุฒิ มุธุวงศ์
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
3.นางสาว กฤษณา คำชัย
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย บุญหลง วิเศษทักษิณ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง นงค์นภา ยุครัมย์
2.เด็กหญิง อารียา สิงห์ทอง
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ งามม้าว
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง นิตยา ผลดี
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธิติวุฒิ มุธุวงศ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง รุ่งอรุณรัศมี สุพล
2.เด็กชาย ศิชล ทองสุ
3.เด็กชาย ศักรินทร์ ชาภักดี
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง มนัญญา สินไชย
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
55
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ปฎิพล ไชยขันตรี
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ชยิกา ปัญจะรักษ์
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา เสียงดี
2.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง สุนิษา โพธิ์ทิพย์
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุวรรณสิงห์
3.เด็กหญิง ปราญชลี พิมพ์ไชย
4.เด็กหญิง ทิพย์วารี พากเพียร
5.เด็กหญิง นัฐธิกานต์ ยานสถิตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว สุชาดา พละโย
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ต้นจันดี
1.นาง อรทัย คำแสนราช
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วรัญญา จันแก้ว
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย สุทธนพ ดุษฎีกุล
2.เด็กหญิง นิรชา กล้าหาญ
1.นาง ดวงใจ สะอาด
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย อภิชัย ใจมาสุข
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ จันลาวงศ์
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
79.62
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย พีรภัทร แสวง
2.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นันทา
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทำนุ
2.เด็กชาย ธนพล คจนา
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
2.นางสาว นิตยา ผลดี
28 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย อภิรักษ์ พูลเพิ่ม
1.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ปุญญาพร พุ่มประจำ
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ชนาธิป พงษ์เพชร
1.นางสาว สุชาดา พละโย
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา ซ้อนขุนทด
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ คำกลิ่น
2.เด็กชาย อินทรเทพ สิงห์โนนตาด
3.เด็กชาย วิชิต คำพันธ์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว สุชาดา พละโย
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง สิริภากร ทันใจ
1.นางสาว สุชาดา พละโย
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย วรัญญู เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย ณฐกฤต วงค์ธนู
3.เด็กชาย กันตพัฒน์ แก้วพวง
1.นาง ทิพย์รัตน์ วงษ์รักษ์
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
35 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง พิมพ์พิศา พัดทาบ
2.เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ศรีปาน
3.เด็กหญิง ปวีวลัยน์ ศรีปาน
1.นาง โสภา เย็นระยับ
2.นางสาว ณิชาภัทร ตลุนจันทร์
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสัตย์
1.นางสาว สุชาดา พละโย
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง อภัสรา กันทวงค์
2.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กานต์ธิรา จุลหอม
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง กฤตพร ภูติยา
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
40 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ วิลัย
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ งามม้าว
3.เด็กหญิง วิมลณัฐ ทาระจันทร์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง ดวงใจ สะอาด
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ปัณณวิชณ์ ศรีโชค
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ จันประทีป
1.นางสาว สุชาดา พละโย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com