#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ณัฐวัศน์ เกี้ยวสันเทียะ
2.เด็กชาย ดุลยาวัฒน์ วรดี
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภาวะ
2.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยคุณ
1.นาง พากเพียร หนุนชู
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
2.เด็กชาย ธีรวุฒิ เมยดง
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ ริทัศน์สาร
2.เด็กชาย อภิเวช พูลเพิ่ม
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว วิทยา ทองเหลือง
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.นาย ภูธเนศ เพ็ชมาส
2.เด็กชาย สมเจตน์ เตจ๊ะเทพ
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง มยุรี จันทวี
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง พิมพ์รภัทร ผงธุลี
2.เด็กหญิง ปพิชญา ตระการสุทธิ
3.เด็กหญิง ดาราธิป ชูศรี
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.นางสาว พิทยา โสภากุล
2.นางสาว กัลยา บุญมาชู
3.เด็กชาย วีระยุทธ เจริญทัศน์
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นางสาว คนึงนิจ วงษ์พุทธะ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย เทียนชัย บุดดาโจม
1.นาง มยุรี จันทวี
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ชุติมา ใจกล้า
1.นาง มยุรี จันทวี
11 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะคะมุด
2.เด็กหญิง นงลักษณ์ ไชยสัตย์
3.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร์แก้ว
2.เด็กชาย ภูวนัน วลัยกาล
3.เด็กชาย ภูวนาถ วลัยกาล
4.เด็กชาย อธิษฐ์ ขาวสลับ
5.เด็กชาย อาทิตย์ ทองสลับ
6.เด็กชาย ภูวเนตร น้ำใจดี
1.นาย วิทยา ทองเหลือง
13 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นุศรา สืบสิมมา
2.เด็กหญิง ศุภิสรา สุวรรณดี
3.เด็กหญิง พรนิภา ธนะศรี
1.นางสาว เพียงดาว ชินวงษ์
14 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
2.เด็กหญิง ปิยธิดา คำมะกุล
3.เด็กหญิง สุภัค พละศักดิ์
1.นางสาว เพียงดาว ชินวงษ์
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
2.เด็กหญิง พรรณปพร สนุกชาติ
3.เด็กหญิง ปณิตา พละศักดิ์
1.นางสาว เพียงดาว ชินวงษ์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
2.เด็กหญิง ปิยพร บุญค่ำ
3.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
1.นางสาว เพียงดาว ชินวงษ์
2.นาง พูลสุข บัวหอม
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
68
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภูวดล แซ่อึง
1.นาย วิทยา ทองเหลือง
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กิตตินันท์ สิงหาสินธ์
2.เด็กชาย วุฒิชัย คำแสนราช
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
73.2
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ กาลพัฒน์
2.เด็กชาย พัฒนชัย หวายสันเทียะ
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ สีมาวงษ์
2.เด็กชาย ก้องนภา บุญรินทร์
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ชนะชัย เพียยา
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
22 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นิรันดร โคตรทอง
1.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
1.นาย ไชยา ดวงแก้ว
26 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ญาณภัทร พื้นพรม
2.เด็กชาย ศิวพลวัฒ์ ทองไลน์
3.เด็กชาย อรงค์กร ศรีโพธิ์
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ญานิสร เลื่อนฤทธิ์
27 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง วิชญดา พลศักดิ์
2.เด็กหญิง ญาโณทัย ปราบวงษา
3.เด็กหญิง กนกลดา พละศักดิ์
1.นางสาว ธนิตตา พันธนู
2.นางสาว ญานิสร เลื่อนฤทธิ์
28 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง วิไลกานต์ ประสานวงศ์
2.เด็กหญิง ภัทราพร โพธ์ทอง
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
2.เด็กชาย ธีรวุฒิ เมยคง
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง มยุรี จันทวี
30 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.นางสาว สุภัค พละศักดิ์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล
3.นางสาว พิทยา โสภากุน
1.นาง มยุรี จันทวี
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95.36
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย รัฐพงษ์ ผางทุม
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ มีศรี
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
32 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
62.91
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฏา สู่สุข
2.เด็กชาย ธนพล สุขวงษ์
1.นาย อุทัย บุญเต็ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com