#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย วุฒินันท์ แก้วกอง
2.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
3.เด็กชาย ก้องภพ จอมเชื้อ
4.เด็กชาย สุรวุฒิ ช่างเกวียนดี
5.เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญเหลือ
6.เด็กชาย อภินันท์ วันทา
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นาย สมชาย กิ่งแก้ว
3.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย พีรพล ป้องกัน
2.เด็กหญิง ปาลิตา ผาสุข
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พรพรรณ เบิดสูง
2.เด็กชาย ธนากร ดอนภูษา
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ภาวิณี มะลิวงค์
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย พัชรพล เผ่าเพ็ง
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง กำไล พรมโสภา
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาทันตรึก
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ โสสา
3.เด็กชาย ธิติพล โลนงาม
4.เด็กชาย รุ่งโรจน์ อาร้อน
5.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
6.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
7.เด็กชาย ศิริมงคล สาลีอาจ
8.เด็กชาย ธนชัย จันใด
9.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
10.เด็กหญิง สุวณี จันทา
11.เด็กหญิง พรประภา ชมหอม
12.เด็กชาย กฤษฎา เชื้อบัณฑิต
13.เด็กหญิง อริสา วันทา
14.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ มนไธสง
15.เด็กชาย เทพนคร สุขวงษ์
16.เด็กหญิง นิภา พวงศรี
17.เด็กหญิง ปานระพี จันทา
18.เด็กชาย ลักษ์ประสิทธิ์ ดอนภูมา
19.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
20.เด็กชาย ทัศไนย์ ใหญ่สุข
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
4.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
5.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง รสรินทร์ อ่อนพิมพ์
2.เด็กชาย อาณาจักร พิลา
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ มาสงค์
2.เด็กหญิง จริยา ไชยโคตร
1.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
2.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย นันทวงค์ กองทวี
2.เด็กชาย วิชิตชัย ผิวนวน
1.นาย คุปติพงษ์ ศรีอ่อน
11 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ศรชัย นวนงาม
1.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
12 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง จารุวรรณ วงค์ใหญ่
1.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
74
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พิมพ์นารา บุญพิมพ์
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง อภัสศร สายเสน
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พิชณ์สนันท์ แสงสกุล
1.นาย ผัน แสงสกุล
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง นิภา ผกาศรี
1.นาย ผัน แสงสกุล
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย กอบลาภ จันทะไพร
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง อริสา วันทา
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ศุภรุจ ดอนภูมา
2.เด็กชาย สิทธินันท์ จันทร์ใส
3.เด็กหญิง นงนภัส จันทราภรณ์
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อุไรรักษ์ โสมรักษ์
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง รัตน์ติญา ยินดี
2.เด็กหญิง สุกัญญา หอมดวง
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขวงษ์
1.นางสาว ชลธิชา โสดา
2.นางสาว อุไรรักษ์ โสมรักษ์
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ พันธ์สาลี
2.เด็กชาย ขจรยศ อ่อนพิมพ์
1.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ฐานุพงษ์ สายสิงห์
2.เด็กชาย สมพร ไสวกุล
1.นาย คุปติพงษ์ ศรีอ่อน
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พัชรี พวงศรี
2.เด็กหญิง รัตน์ดา จันทราภรณ์
3.เด็กหญิง ปิยพร วงษ์ใหญ่
4.เด็กหญิง สุภาณี กระมลเลิศ
5.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
6.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยินดี
7.เด็กหญิง ประนัฐดา มนตรี
8.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
9.เด็กชาย สนทยา อำนวยโพธิ์
10.เด็กหญิง สราลี ช่างเกวียนดี
1.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
2.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
3.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com