#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
2.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
3.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ธนพร ไชยคุณ
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ณธพรรณ บุญเจือ
2.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นาย บัวลอน คำศรี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.67
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
2.เด็กหญิง พุทธธิดา คำกิ่ง
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
79
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง อัญชิสา ไชยคุณ
1.นางสาว นุชจรี วงค์ใหญ่
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กหญิง รัตธิยา โททอง
3.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
2.เด็กชาย วีระพงษ์ ชาลี
3.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา วิลุน
3.เด็กหญิง เอวิตรา บุดดา
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศิริลักษ์ วงค์คำจันทร์
2.เด็กหญิง อุริชยา เจือจาน
3.เด็กชาย ราเชน อุดทายศรี
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นางสาว นุชจรี วงค์ใหญ่
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ เงาศรี
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย กิตติภณ แหวนเงิน
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
2.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
1.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เศรษฐภูมิ อัดโท
2.เด็กชาย เจษฎา ญาณแก้ว
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาย เศรษฐา วงศ์คำแก้ว
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
1.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย รพีภัทร บุญใหญ่
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำกิ่ง
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศักดิวงษ์
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นางสาว นุชจรีย์ วงค์ใหญ่
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
79
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ศรนรินทร์ พรมโสภา
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บรรเทา
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ธนาธิป สิงห์แก้ว
2.เด็กชาย ยุรนันท์ บรรเจิด
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
24 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
70.16
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
2.เด็กชาย ธนพล บุญใหญ่
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย บริหาร พวงพรมมา
2.เด็กชาย ยุทธนา วิลุน
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย อนุศักดิ์ สาระโพธิ์
2.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
2.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
27 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย แหวนเพชร พวงพันธ์
1.นางสาว วัชรินทร์ ฝ่ายสอง
28 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ประวิทย์ มูลทา
1.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
2.เด็กหญิง นุชนารถ สลับศรี
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง นภัสสร ผาสี
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีแก้ว
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
63
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร
1.นาย มลศักดิ์ หลักดี
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย จรัญ คณะวาปี
1.นางสาว ลัดดาวรรณ จันทง
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
68
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ไกรวิชญ์ หมื่นสุข
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ธรรมวงศา
3.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ มีใจ
1.นาง หนูรัตน์ โคศรี
2.นางสาว วรรณา ต้องถือดี
35 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ทรงวุฒิ เสมามิ่ง
2.เด็กชาย คุณาวุธ ผาปรางค์
3.เด็กหญิง ญาณภัทร เสียงดี
1.นาง หนูรัตน์ โคศรี
2.นางสาว วรรณา ต้องถือดี
36 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง อรจิรา สารีพวง
1.นางสาว นุชจรี วงค์ใหญ่
37 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศิริวิภา ทองแปลง
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ วะราบุตร
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
39 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
92.19
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยคุณ
2.เด็กชาย รัตนพงษ์ อินทร์สำราญ
1.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
40 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
73.14
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย นิธิศักดิ์ จันทาทอง
2.เด็กชาย ์พิพัฒน์ เบ้าหล่อ
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
41 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เบญจพล ทาเงิน
2.เด็กหญิง จุฑามาศ กงล้อม
3.เด็กหญิง ประทิตตา บุญสุข
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นาย ศักดิ์ดา วะราบุตร
42 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
2.เด็กชาย ทศพร ลุนงามหาร
3.เด็กหญิง เพชรสุดา พากเพียร
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาย เศรษฐา วงศ์คำแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com