#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย จักรวาล สีลาดเลา
2.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ชัยอนันต์ ใหญ่สูบ
2.เด็กหญิง อัญชลี กลิ่นพิกุล
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ยศพร บุญใหญ่
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ โททอง
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นางสาว ณัฐกฤตา เสนคำสอน
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ธนภัทร ชินวงศ์
2.เด็กชาย คันธารัตน์ แก้วพวง
3.เด็กชาย ณัฐ บุญจันทร์
4.เด็กหญิง รัตนาวดี ปริโยทัย
5.เด็กหญิง ปณิตา เต็มดวง
1.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
2.นางสาว พรสุดา สินศิริ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ศรีอักษร
2.เด็กหญิง สุดาทิพย์ จันลา
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ณัฐพล บุตรคำ
2.เด็กชาย อาชาไนย ส่องสีโรจน์
1.นางสาว สุกัญญา พาลี
2.นางสาว พรสุดา สินศิริ
7 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง นันทกานต์ ศรีหาบุตร
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ นีระจักร์
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง วิภาพร อัมภรัตน์
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีรักษา
2.เด็กชาย ทักษ์ธนากร บุญสาร
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
2.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ธนพล สุขอินทร์
2.เด็กชาย ธนภัทร สานเสนา
3.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ เทพอาษา
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง ปัณฑิตา เขียวขำ
2.เด็กหญิง พัชรพร คำแพงจีน
3.เด็กหญิง ปรียานุช เทพอาษา
1.นางสาว นิตยา ทองแปลง
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง อรอัญญา ศรีหาบุตร
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ คำมาโฮม
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง ตันหยง ไชยเกิด
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กันยาสาย
3.เด็กหญิง อัจยุดา กงชื่อ
4.เด็กหญิง ดวงดีมีชัย ไชยคุณ
5.เด็กหญิง พัชรพร ทุมมานาม
6.เด็กหญิง อริสา สารเสนา
7.เด็กหญิง ยุวพร บรรมะณี
8.เด็กหญิง กรปรียา ศรีหาบุตร
9.เด็กหญิง พรไพลิน เจริญพร
10.เด็กหญิง สุภัสสร กาบก
11.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ส่องสีโรจน์
12.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
13.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุตร
14.เด็กหญิง กุุลจิรา จำปาเรือง
15.เด็กหญิง นิภาพร นีระจักร์
1.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
2.นางสาว นิตยา ทองแปลง
3.นางสาว พรสุดา สินศิริ
4.นางสาว สุกัญญา พาลี
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ภูมิศักดิ์ ปักกาวะลา
2.เด็กหญิง พิริยาภา เผ่าทอง
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นางสาว ณัฐกฤตา เสนคำสอน
17 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง จิราภา หงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง สุพิชญา จำปาเรือง
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ เนื้อทอง
1.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
2.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
18 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคเสน
2.เด็กหญิง วิจิตรา พายสำโรง
3.เด็กหญิง ปิยะธิดา ธรรมา
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com