#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย สิทธพล เทพนอก
2.เด็กชาย ศราวุฒิ นามธรรม
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วงษ์แก้ว
4.เด็กชาย กิตติพศ วงแสนสุข
5.เด็กชาย ธนโชติ เบ้าคำ
6.เด็กชาย ธนากร วันสุมาโส
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รังษีทอน ชินชัย
3.นาง รำไพ กล้าหาญ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง สุนิษสา วงษ์แก้ว
1.นาง รังษีทอน ชินชัย
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย ลูกรัตน์
2.เด็กหญิง พรธิตา ศรีภักดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย โชคทวี จันทร
2.เด็กหญิง อรอนงค์ ประมวลทรัพย์
3.เด็กหญิง ปภัสรา นามวิลา
1.นางสาว มณีรัตน์ จันทร
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วงษ์แก้ว
1.นางสาว บุษยา พวงจำปา
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
55
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง พรชิตา ทองใบ
1.นาย ประนอม ชาวนา
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย อภิชาติ ขาวสลับ
1.นาย ประนอม ชาวนา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย จักรภัทร ลูกรัตน์
2.เด็กหญิง กวินธิดา ศิลาน้ำเที่ยง
1.นาง รำไพ กล้าหาญ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
75.75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย ธนากร บุญเลิศ
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ผลาวัลย์
1.นาง รำไพ กล้าหาญ
10 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย จารุกิตต์ พลชัย
1.นางสาว มณีรัตน์ จันทร
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง กัลยา แก้วจันทร์
1.นาง สุวิรัตน์ เหล่ากอแก้ว
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง ทัศนนันท์ โทแจ่ม
2.เด็กหญิง เมร์ธาวี จันทิวา
3.เด็กชาย ชินโชติ แก้ววิชัย
1.นางสาว อรวรรณ โสมณี
13 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
69
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชาริชา
2.เด็กหญิง วิภาพร ศรีภักดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาย นายดุสิต ทาเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com