#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย อนาวิน สร้างคำ
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง อรชร อุ่นเรือน
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
2.เด็กหญิง อภัสรา แพงแยง
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นาง สุวรรณี สุนสาย
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
75.33
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ ฤกษ์สว่าง
2.เด็กหญิง สุมินตรา ศิรินัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง จิราภา อาจพงษา
1.นาง สุทธิรัตน์ หายโศรก
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
79
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง กานต์ทิตา เลาะบุญ
2.เด็กชาย อรรถพล โพธิ์คำ
3.เด็กหญิง จิรพัชร อาจพงษา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
69
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย สามารถ ศรีอาจ
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
62
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง รักษ์นารา สร้อยทอง
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง วรนุช บุญเลี้ยง
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง จันทิมา แก้วพิทักษ์
2.เด็กชาย ประกาศฺิต เพชรดี
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ภัทรพล วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ประชาราษฎร์
1.นาง สุทธิรัตน์ หายโศรก
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง จันทิมา ขามเอก
2.เด็กหญิง จันทิมา แก้วพิทักษ์
3.เด็กชาย อธิป มะริยา
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
2.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ธาตุทอง
2.เด็กชาย นุพกูลกิจ ไชยโคตร
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
2.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง สิริกร เบ้าคำ
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง อรปรียา ตรีเงิน
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
76
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง รัชนันท์ สร่างช้าง
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ศรัญพร พละศักดิ์
2.เด็กหญิง พรพัชรินทร์ เบาะทอง
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง พิมพเพ็ญ หลักคำ
2.เด็กหญิง ทิติภา ถาวร
1.นาง ไพวัลย์ ชัยเกิด
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
60
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย รณชัย พิษนอก
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง สุลีพร โมลาศรี
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง นิชานาต พละศักดิ์
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง พรนภา แก้วพิทักษ์
1.นางสาว ฤทัยรัตน์ ศรีลาตรี
25 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ชวพล พลศักดิ์
2.เด็กหญิง สุกัลยา วิลามาตย์
3.เด็กหญิง ปานิษรา ปินนิล
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
26 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
79
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง พิยะดา มะริยา
2.เด็กหญิง กฤติยา สาอุตม์
3.เด็กหญิง อนันตญา คะเลรัมย์
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
2.นางสาว กานดา ทองแปลง
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง สุลีพร โมลาศรี
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
29 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก้วอาษา
2.เด็กชาย อรชร ลือดารา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง ดาวประกาย สมสมัย
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com