#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ไพบูล เศษสุวรรณ
2.เด็กชาย ธีรภัทร นวลศรี
3.เด็กชาย ไพศาล ศิวินัย
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาย วัฒนา แม่นทอง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย พงศกร ไชยฤทธิ์
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ อำภรัตน์
3.เด็กชาย ชุติพนธ์ โพธิ์ขาว
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
2.นาง ภินันตรา กุลมี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
77
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อัญญาณี บุญนำ
1.นาง อำนวย สิงห์คำ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุพัฒสกุล โพธิ์พุ่ม
1.นาง อุรา กรมพะไมย
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย วัชชัยกิตต์ สุริยะลังกา
2.เด็กชาย วรากร สุระพล
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง กฤติยา คำเพราะ
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อาภาภรณ์ พละศักดิ์
2.เด็กหญิง ปิยธิดา สมาคม
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ น้อยคำพวง
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สิรินาถ วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง รุจินันท์ วงศ์คำปา
3.เด็กหญิง วรรธิษา กิจเจริญ
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง กฤติยา คำเพราะ
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ชุติมา กล่ำกลัด
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร
3.เด็กชาย จักรพงษ์ สากุล
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง กฤติยา คำเพราะ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุธิดา ออมชมภู
1.นาง ยุวพิน พูลสุขโข
10 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปพิชญา สมปาน
1.นาง อุรา กรมพะไมย
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ ผ่องแผ้ว
1.นาง อุรา กรมพะไมย
12 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
78
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร งัดสันเทียะ
1.นาง อุรา กรมพะไมย
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ โนนสังข์
2.เด็กหญิง สุธิมา สะอาด
3.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสืบ
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
76
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พนิดา อำพะรัตน์
2.เด็กหญิง สาวนี อ่อนเกษ
3.เด็กหญิง จิรัตติกาล แซ่อุย
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
15 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นุตประวีณ์ ชาภักดี
2.เด็กหญิง ภัสดาพร บุญเพิ่ม
3.เด็กหญิง วิชชุดา วังตะเคน
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
16 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุภานันท์ เสนคำสอน
2.เด็กชาย ตะวัน บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย ปณิพัฒน์ วงศ์จำปา
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
17 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง จันทิมา แววศรี
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยวัฒน์
1.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย พงศภัค อ่อนเกษ
2.เด็กหญิง เกศกมล ศรีหาบุตร
3.เด็กหญิง เปรมสินี เสริฐจันทร์
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นฤมล สายโน
2.เด็กหญิง สิรีธร พันธ์งาม
3.เด็กหญิง ณัฐพร สมคณะ
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว เสาวลักษณ์ มณฑาทิพย์
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กิตติยา ม่วงอยู่
1.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
73
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สุรพัศ พลชัย
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
22 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ณฐกร ศรีทองธรรม
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
23 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย วีระพล ศรีภักดี
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อภิชญา สะอาด
2.เด็กหญิง ณีรนุช อินทะวงค์
3.เด็กหญิง ณภปภา จันทวงค์
4.เด็กหญิง ไอริสา วงษ์แก้ว
5.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ วิเศษหมื่น
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นาง อำนวย สิงห์คำ
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กุลภรณ์ ก้อนทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีภักดี
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ พันธ์วิไล
4.เด็กหญิง เพชรา กันยา
5.เด็กหญิง ทิฆัมพร แก้วอาสา
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นาง อำนวย สิงห์คำ
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ณัฐนันท์ วงษ์มาเกษ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ภูมินทร์ ใจมั่น
2.เด็กชาย ฉลองชัย สายลุน
3.เด็กชาย อภินันท์ พิทักษ์
1.นาง วิภาวดี ไชยทอง
2.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
29 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ธราธร เติบโต
2.เด็กชาย ตะวัน บุญเพิ่ม
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90.58
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สราวุฒิ สายเสน
2.เด็กชาย วัชชัยกิตติ์ สุริยะลังกา
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ศิริศักดิ์ ไชยภักดี
2.เด็กชาย ณัฐพล ไชยชาติ
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุตรสมาน
2.เด็กหญิง ปาริชาติ สีดากุล
3.เด็กหญิง วริศา บึงราษฎร์
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
2.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
33 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย พะยอม ศิรินัย
1.นาง ภินันตรา กุลมี
34 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สุวรรณมิตร
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
35 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย โยฆา แก่นจันทร์
1.นาง ภินันตรา กุลมี
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง จิราพร สายเสน
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ภัทธิยา วงศรีแก้ว
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ลาพรหมมา
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อนิศรา ศรีพันชาติ
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พรชิตา โพธิ์ขาว
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อริสา อุทภู
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
42 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ธิติมา ศรีเสน
1.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
43 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กัลยา ธรรมทวี
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญประดิษฐ์
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สุรวัฒน์ แก้วคำ
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นันท์นภัส พงษ์ลุน
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
47 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ปวริศ ทองสุข
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สิรินยา แม่นทอง
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ยิ้มเกิด
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
50 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สีสาลี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
51 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สรวิชญ์ ไชยภักดี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
52 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ภัทรกร พรมโสภา
2.เด็กหญิง ศุภรา ไชยทอง
3.เด็กหญิง ปณิดา ลาภูธร
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
53 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง วรัทยากรณ์ บัวแก้ว
2.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์งาม
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ใสดี
1.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
2.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สายชล ธรรมทวี
2.เด็กหญิง จีรวรรณ ศรีภักดี
3.เด็กหญิง ปิยนุช ไชยคุณ
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว กรรวี แต้มทอง
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุกัญญา แม่นทอง
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
56 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ชนกวิน อินโหงว
2.เด็กหญิง จรัญญา พิมพา
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
2.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
57 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นฤมล สายโน
2.เด็กหญิง สิรีธร พันธ์งาม
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นาง ภินันตรา กุลมี
58 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นนตรา บัวโรย
1.นาง พันธุ์มาลี ป้องคำ
59 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
67
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จุปะมัดตัง
1.นางสาว กรรวี แต้มทอง
60 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ชนิสรา อินทปัญญา
1.นาง อุรา กรมพะไมย
61 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สุนทร กันหาสุข
2.เด็กชาย วชิรวิทย์ จันแก้ว
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
62 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
81.07
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย จิรพันธ์ ไชยภักดี
2.เด็กชาย กฤษฎางค์ ลายสุขัง
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com