#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย ธนวินทย์ คำทา
1.นาง พรรณี สะอาด
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กหญิง เกตนิภา บรรดาศักดิ์
2.เด็กหญิง อนุธิชา อุทชา
3.เด็กหญิง กนกอร วงศ์สามารถ
1.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
2.นางสาว สุภาพิศ พวงสวัสดิ์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย อนุชา มรรคดี
1.นาง ศิริลักษณ์ สุขศิริ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
72.5
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กหญิง ขวัญพิชชา บุญชม
2.เด็กชาย กิตติธัช เสนคำสอน
1.นาง พรรณี สะอาด
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
2.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
1.นาย ประยุทธ บุญมา
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
83.43
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย เจษฎากร จันทง
2.เด็กชาย อนุชา จันดา
1.นาย อรรถพล นวลดั้ว
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย ทักษดน บุญเรื่องยศ
1.นาง พรรณี สะอาด
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กหญิง บุญญาพร สุริโบ
2.เด็กหญิง เกษนิภา บรรดาศักดิ์
1.นาย ประยุทธ บุญมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ โทร 0868700437 อีเมล์ noy0860700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com